• EMC-VNPhòng thử nghiệm EMC
  • EMC-VNPhòng bảo vệ sóng điện từ
  • EMC-VNMáy lọc dầu Maxei
  • EMC-VNThiết bị thay thế cho máy lọc dầu

Thiết bị môi trường

EMC-VN chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật-thiết bị cho các hệ thống giám sát môi trường như:

  • Hệ thống giám sát chất lượng khí: SO2, H2S, TRS, NO, NO2, NOx, NH3, CO, CO2, O3, THC, BTX, VOC
  • Hệ thống giám sát nồng độ khí thải công nghiệp: HCl, SO2, NO, NO2, CO, CO2, O2, HC, VOC, HF, NH3
  • Hệ thống giám sát khí gas: CH4, CO2
  • Hệ thống giám sát chất lượng nước: Các loại Ion: NH4, NO3, NO2, F, Cl or CN
  • Hệ thống giám sát mức độ bức xạ